Porten tagen i bruk / portti otettu käyttöön

24.6.2021

JSF har tagit ibruk porten in till skjutbaneområdet, öppning med telefonsamtal till +358-(0)41 314 2053 / JSF on otettu käyttöön automaattiportti joka valvoo pääsyä ampumarata-alueelle, avaaminen soittamalla +358-(0)41 314 2053

Vid problem kontakta jsf.sihteeri@gmail.com och/eller ordförande. Se vidare skyltning vid porten.
Ongelmien sattuessa ota yhteyttä jsf.sihteeri@gmail.com ja/tai puheenjohtaja. Lisätietoja kylteillä portilla.

Jakobstads Skytteförening – Pietarsaaren Ampumaseura

Policy över skjutbaneområdets huvudport 

Jakobstads Skytteförening (JSF) ger som medlemsförmån åt sina medlemmar möjligheten att med  telefonsamtal öppna porten in till området bakom gevärsbanorna intill skjutbanevägen. För att  medlem ska kunna nyttja förmånen skall a) medlemsavgiften vara erlagd årligen senast vid ett av  styrelsen fastställt datum och b) medlem skall se till att styrelsen har tillhanda medlemmens aktuella telefonnummer. Medlem kan öppna porten under de tider på dygnet som miljötillståndet tillåter  skytteverksamhet vid skjutbanan under hela året med några få undantag enligt gällande  miljötillstånd. 

Övriga tider är porten stängd förutom i samband med ledd verksamhet vid skjutbanan, på endera  hagel- eller kulsidan, som JSF eller någon av JSFs samarbetspartners ordnar. Icke-medlem som inlöst  endera årskort eller dagskort till skjutbanan kan nyttja banan då porten är öppen. Ledd  skytteverksamhet och tävlingar eller dylikt ges dock företräde framom individuell skytteträning av  personer som löst in individuell bruksrätt, är en viss bana upptagen vid en viss tidpunkt hänvisas  individen till annan bana. JSFs och JSFs samarbetspartners funktionärer kan granska att personer  som vistas vid banan har skaffat sig bruksrätt till banan (kan uppvisa kvitto eller biljett över erlagd  bruksrätt), person som inte har bruksrätt till banan kan avvisas från denna. Tidpunkterna då JSF eller  JSFs samarbetspartners anordnar ledd verksamhet vid banan framgår av skilt anslag vid porten och  även vid www.jsf.fi 

Pääportin toimintaperiaate ampumarata-alueella 

Jakobstads Skytteförening (JSF) antaa jäsenetuna mahdollisuuden puhelimitse avata ampumarata alueen pääportin, joka sijaitsee luotiratojen takana Ampumaratatien varrella. Jotta jäsen pystyy  hyödyntämään tämän edun, tulee a) jäsenmaksu olla maksettu viimeistään sinä ajankohtana, jonka  seuran hallitus on etukäteen määrittänyt, ja b) jäsenen tulee varmistaa, että hallituksella on  saatavilla jäsenen käytössä oleva puhelinnumero. Jäsen pystyy avaamaan pääportin niinä aikoina  vuorokauden sekä vuoden aikana, jolloin ympäristölupaa sallii ampumatoiminnan ampumaradalla.
 

Portti on yleisesti aina kiinni pois lukien niinä ajankohtina, jolloin ampumaradalla on ohjattua  toimintaa joko luoti- tai haulikkoradoilla ja jota ohjaa joko JSF tai joku JSFn yhteistyökumppaneista.  Ei-jäsen joka on lunastanut joko vuosikortin tai päiväkortin ampumaradalle voi hyödyntää rataa  silloin kun portti on auki. Ohjatulla toiminnalla ja kilpailuilla on kuitenkin etuoikeus ratoihin ja niiden  käyttöön, näiden tarve ampumarata-alueisiin ja laitteistoihin menevät niiden edelle, jotka ovat  lunastaneet yksilöllisen käyttöoikeuden. Jos jokin tietty rata on varattu johonkin tiettyyn  ajankohtaan, ohjataan henkilöä toiselle radalle. JSF ja JSFn yhteistyökumppaneiden toimitsijat voivat tarpeen tullen tarkastaa radan käyttäjiltä näiden käyttöoikeudet rataan (Kuitti tai lippu maksetusta  käyttöoikeudesta). Henkilö jolla ei ole käyttöoikeutta voidaan käännyttää pois radalta. Ajankohdat  jolloin JSF tai JSFn yhteistyökumppanit järjestää ohjattua toimintaa radalla, julkaistaan erikseen  portin vieressä olevalle taululle sekä seuran kotisivuille, osoitteessa www.jsf.fi