JSF styrelse & prislista 2023 - JSF hallitus ja hinnasto 2023

21.2.2023

Nya styrelsen för verksamhetsåret 2023 samt bruksavgifter - uusi hallitus vuodelle 2023 sekä käyttömaksut

JSF samlades till årsmöte den 15.2.2023 vid klubbhuset, den nya styrelsen konstituerade sig efteråt och består under verksamhetsåret 2023 av följande personer:

Ordförande Hans-Erik Kilponen

Viceordförande Tom Nyman

Sekreterare Johan Irjala

Kassör Susanne Kilponen

Medlemmar är Andreas Strand och Frank Stenman, Viktor Kronqvist och Roger Sundström. Skjutbaneansvarig är Roger Sundström, miljöansvariga är Hans-Erik Kilponen och Tom Nyman. För uthyrning av klubbhuset svarar Susanne Kilponen. Andreas Strand ansvarar för port & kameraövervakning, Frank Stenman ansvarar för kul- och jaktskytte.

 

Årsmötet fastslog att medlemsavgiften är 100€. De medlemmar som önskar skaffa SAL-försäkring eller tävlingslicens klassas enligt föreningsstadgan som tävlande medlemmar och skall erlägga utöver medlemsavgiften 26€ med samma referensnummer för att täcka det som SAL fakturerar av JSF. Samma sak gäller de som önskar höra till Jägarförbundet, de får erlägga 15€ extra och klassas som jägarmedlemmar. Medlemsavgiften och inskrivningsavgift kan erläggas med sport- & kultursedlar men eventuella tilläggs- & bruksavgifter måste alltid erläggas med personligt referensnummer till bankkonto i enlighet med medlemsfakturan.

Styrelsen fastslog följande bruksavgifter:

- Som inskrivningsavgift för ny medlem bibehölls 50€, juniorer 20 år fyllda eller yngre är befriade från denna.

- För medlemmar: älgkort/kulbanekort som omfattar löpande älg, inskjutning, pistol, salongsgevär och reservistbana kostar 10€ per år (erläggs i samband med medlemsavgiften).

Björnbana kostar för medlemmar 10€ per kväll. En duvserie om 25 duvor kostar 4,40€ per serie. Pant för betalkort till hagelbanorna kostar 10€, kortet kan laddas med saldo flera gånger och det är önskvärt att medlem använder samma kort en längre tid. Medlem har tillgång till skjutbanorna året om med några få undantag, medlem har möjlighet att öppna porten in till skjutbaneområdet.

- För icke-medlemmar: älgkortet kostar 30€ vilket berättigar till löpande älg, salongsgevär och inskjutning. Pistolbana och reservistbana kostar var för sig 30€. Björnbana kostar 10€ per kväll. För icke-medlemmar finns möjlighet att lösa in en dagsbiljett till kulbanorna (alla banor förutom löpande älg) som kostar 5€ per dag. En duvserie om 25 duvor kostar 7€ per serie. Pant för betalkort till hagelbanorna kostar 10€, kortet kan laddas med saldo flera gånger och det är önskvärt att samma kort används ex. hela säsongen, panten betalas vid säsongens slut åt person som återlämnat kortet. Icke-medlemmar har inte tillgång till skjutbanorna när som helst utan enbart vid skilt fastslagna tider då banan är öppen eller vid ledda tillfällen ordnade av JSF eller samarbetspartners.

- Grupper: kostar vid hagelsidan 50€ i öppningsavgift och sedan 7€ per serie plus eventuell vapenhyra och ammunitionskostnad. Vid kulsidan kostar öppningsavgift 50€ och 10€ per person per kväll plus eventuell vapenhyra och ammunitionskostnad.

- För företag: paketpris enligt skild offert.

- Hyra av klubbhus: för möten 50€ per kväll, bastu enligt skild offert. Alkohol- och andra rusmedel är förbjudna vid klubbhuset och skjutbanan.

JSFs kontonummer är FI84 556 7072 0017 064. Medlemsfaktura skickas ut inom kort, medlemmarna uppmanas använda enbart sitt individuellt referensnummer som framgår av fakturan och INTE använda sig av meddelande i stil med "Mikael Medlem medlemsavgift 2022" eftersom betalningsprestaionen då inte registreras vilket leder till onödiga påminnelser.

Referensnummer:
1009 = 5€ dagsavgift
1012 = 30€ älgkort (bör erläggas via jaktförening ifall fråga om jägare)
1025 = 30€ (pistol eller reservistbana)
1038 = hagelserier medlem
1041 = hagelserier icke-medlem

 

*

 

JSF kokoontui 15.2.2023 vuosikokoukseen, uusi hallitus piti myöhemmin samana päivänä järjestelykokouksen, ja hallituksen kokoonpano vuonna 2023 on seuraava:

 

Puheenjohtaja Hans-Erik Kilponen

Vara-pj Tom Nyman

Sihteeri Johan Irjala

Rahastonhoitaja Susanne Kilponen

Jäsenet ovat Andreas Strand ja Frank Stenman, Viktor Kronqvist ja Roger Sundström. Ampumaratavastaava on Roger Sundström, ympäristövastaavat ovat Hans-Erik Kilponen ja Tom Nyman.  Susanne Kilponen vastaa kerhotalon vuokraamisesta. Andreas Strand hoitaa automaattiporttia ja kameravalvontaa, Frank Stenman on luoti- ja metsästysammuntavastaava.

Vuosikokous päätti jäsenmaksun hinnaksi 100€. Ne jäsenet jotka tahtovat hankkia SAL:in vakuutus taikka kilpailulisenssi luetaan kilpailevaksi jäseneksi yhdistyksen säännön mukaisesti ja näin tulee maksaa 26€ joka kattaa sen mikä SAL laskuttaa JSF:ltä. Sama asia koskee ne jotka tahtovat kuulua Metsästysliittoon, ne saa suorittaa 15€ ylimääräistä ja luokitellaan metsästäjäjäseneksi. Jäsenmaksu ja uuden jäsenen kirjautumismaksun voi suorittaa urheilu- ja kulttuurisetelillä mutta mahdolliset lisämaksut ja käyttömaksut täytyy maksaa pankkitilille sillä viitenumerolla joka lukee henkilökohtaisella jäsenlaskulla. Hallitus päätti seuraavista käyttömaksuista:

- Kirjautumismaksu uudelle jäsenelle on edelleen 50€. Tämä ei koske 20 vuotta ja tätä nuorempia junioreita.

- Jäsenille: hirvikortti/luotiratakortti joka sisältää liikkuvaa hirveä, kohdistusrataa, pistooli, pienoiskivääri ja reserviläisrataa maksaa 10€ per vuosi (maksetaan jäsenmaksun yhteydessä).

Karhurata maksaa jäsenille 10€ per ilta. 25 kiekon sarja maksaa jäsenille 4,40€ per sarja. Haulikkoratojen maksukortin pantti  maksaa 10€, on suositeltavaa että sama kortti on käytössä esim. koko kauden, kauden loputtua panttimaksu maksetaan nille jotka ovat palauttaneet korttinsa.  Jäsenellä on pääsy radoille miltei koko vuoden aikana, ja jäsen voi avata portin.

- Ei-jäsenille: hirvikortti maksaa 30€ mikä oikeuttaa liikkuvaan hirveen, kohdistamis- ja pienoiskivääriratojen käyttöön. Pistooli- ja reserviläisrata maksavat kumpikin 30€. Karhurata maksaa 10€ per ilta. Ei-jäsenet voivat myös lunastaa päivälipun joka maksaa 5€. Tämä oikeuttaa yhdelle päivälle kaikkien luotiratojen paitsi liikkuvan hirven käyttöä. Kiekkosarja (25 kiekkoa) maksaa 7€ per sarja. Haulikkoratojen maksukortin pantti  maksaa 10€, on suositeltavaa että sama kortti on käytössä pidemmän ajan. Ei-jäsenillä on pääsy ampumaradalle ainoastaan julkisilla aukiolo aikoina, tai ohjattujen tilaisuuksien yhteydessä (joko JSF tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiä).

- Ryhmät: haulikkoradoilla 50€ avausmaksu ja 7€ per sarja plus mahdollinen asevuokra ja ampumatarvikemaksu. Luotipuolella 50€ avausmaksu ja 10€ per henkilö per ilta, plus mahdollinen asevuokra ja ampumatarvikemaksu.

- Yrityksille: pakettihinta erillisen tarjouksen mukaan.

- Kerhotalon vuokraamista: kokouksille 50€ per ilta, sauna erillisen tarjouksen mukaisesti. Alkoholi ja muut päihteet ovat kiellettyjä kerhotalolla ja ampumaradalla.

 

 JSFn tilinumero on  FI84 556 7072 0017 064. Jäsenlaskut lähetetään lähiaikoina, jäsenet kehotetaan käyttämään ainoastaan henkilökohtaisen viitenumoren joka selviää laskusta EIKÄ käyttää viestiä kuten esim "Jussi Jäsen jäsenlasku 2022" jolloin suoritus ei rekisteröidy ja seuraamus on turhia maksukehotuksia.

Viitenumerot:
1009 = 5€ päivämaksu luotiradoille
1012 = 30€ hirvikortti (tulisi hoitaa metsästyseuran kautta mikäli kyseessä metsästäjästä)
1025 = 30€ (pistooli tai reserviläisrata)
1038 = kiekkosarja jäsen
1041 = kiekkosarja ei-jäsen